Varegga Grunneigarlag

Velkommen til Varegga Grunneigarlag

Velkommen til hjemmesiden vår

Det ønskes velkommen til årsmøte tirsdag 28 mars 2023 fra klokken 18:00 Offisersmessen i Espeland Fangeleir.


18:00 Det blir foredrag og presentasjoner fra Havretunet og Nesttunsvassdragets-venner.


19:30 Årsmøtestarter: saker som vanlig etter vedtektene og forslag til utvidelse av vedtekter rundt hjortejakt som ligger lenger ned.


Saker til årsmøte må meldes inn til styret på styret.varegga@hotmail.com 7 dager før årsmøte.


Hilsen 

Styret

Forslag til utvidelse av VEDTEKTER FOR Hjortejakt i Varegga grunneigarlag jakt og beiteforening


§9. Storvald "varegga" er en sammenslutning av grunneiere innenfor området som framgår av § 11. Det kan være flere grunneiere som er med i storvaldet og ikke er medlemmer av grunneigarlaget. Disse kan på årsmøte kun stemme på saker som omhandler hjortejakten.


§10. Formål og arbeidsfelt Storvaldets formål er å samle grunneierne i området for i fellesskap å forvalte viltressursene. Valdet har som overordna mål å forvalte hjortestammen på en slik måte at en sikrer ein optimal og vedvarende produksjon og avkastning, sunne og friske dyr, god kjønns og alderssamansetning og med passende stammestorleik i høve til leveområde si bæreevne (beitetilgang) og skadepress (skog og innmark) innenfor valdet og som en integrert del av landbruksnæringens ressursgrunnlag. Storvaldet skal i sitt arbeid sørge for en langsiktig ressursforvaltning herunder: - utarbeide bestandsplan for hjortejakt. - med bakgrunn i godkjentbestandsplan, søke og få fellingstillatelse fra Bergen kommune. – ivareta andre aktuelle forvaltningsoppgaver. Valdet skal være aktiv i arbeidet med å øke kunnskapen til medlemmene innenfor hjorteforvaltning og jaktutførelse.


§11. Avgrensning Storvaldet omfatter jaktlagene med tilhørende jaktfelt:

Jaktlag 1. Nedre Bratland- Søylen – Erdal – Grimen – Sædal - Helldal – Sandal

Jaktlag 2. Øvre Bratland – Haukeland – Hauge

Jaktlag 3. Borge

Jaktlag 4. Rolland – Tungeland

Jaktlag 5. Mjeldheim – Ytre Arna

Jaktlag 6. Kvamme – Haugland – Gaupås

Jaktlag 7. Hjortland

Jaktlag 8. Jordalen – Vindal

Jaktlag 9. Ulriken

 

§12. Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret og all økonomi rundt hjortejakt inngår i og tilfaller grunneigarlaget sitt regnskap.


§13. Innmelding utmelding og endringer av jaktfelt.

Innmelding i storvaldet skjer ved søknad til styret. Innmelding av nytt jaktfelt/område skal godkjennes av årsmøtet. 2/3 flertall

Utmelding må skje skriftlig innen 31. desember i bestandsplanen siste år til styrets og blir gjeldende fra og med driftsplanperiodens slutt. Utmeldt jaktlag kan ikke gjøre krav på andel i grunneigarlagets fonds eller eiendeler for øvrig.

Ønsker grunneiere å gjøre forandringer i jaktlag struktur kan dette søkes om til styret og legges frem på årsmøte. Endring skal godkjennes av årsmøte.

Styret kan foreslå deling eller sammenslåing av jaktfelt, saken legges frem på årsmøte. Endring skal godkjennes av årsmøte.


§14. Årsmøte

Tema rundt hjortejakt og valdet er en del av årsmøte til grunneigarlaget og følger vedtektene som omhandler dette.

 

§15. Det er ikke eget styre i valdet det er det samme som styret i grunneigalaget, men det utnevnes en valdansvarlig som sitter i styret og vil fungere som leder for hjortejakten/valdet.

Styret gjør en vurdering hvordan tildeling mellom jaktlagene skjer på grunnlag av tidligere felte dyr, areal, tall i hjorteviltregisteret og skadeomfang på beite/skog. Styret kan lage insentiver for å oppnå høyest fellingsprosent og fastsette åpning av frijakt perioden og betingelsene for frijakten skal starte.

Kommentar/forklaring: Frijakt innebærer at alle dyr som er igjen på åretskvote (minus voksne bukker, men det avvikes) inngår i en felles fellingsliste for hele valdet. De jaktlagene som har oppnådd kriteriene for å delta i frijakt kan felle fra denne listen. Kriteriene kan variere og settes av styret.

 

  1. Anmelde ulovlig jakt på storvaldets område.
  2. Årsmøte bestemmer fellingsavgiften (adm kostander og ettersøkthund) for hjortejakten, kommunens fellingsavgift kommer i tillegg.
  3. Årsmøte bestemmer «skarpdyr ordning» og evt betingelser for dette.
  4. Årsmøte bestemmer evt ordninger om fordeling av kjøtt mellom jaktfeltene
  5. Styret har ansvaret for ettersøksavtalen for hele valdet og betaling av denne (valdet legger ut for denne utgiften før hvert jaktår)

 

§16. Brudd på vedtekter og regler

Styret for ved årsmøtets godkjenning av disse vedtektene myndighet til å følge opp og gi sanksjoner på brudd av vedtekter og regler som presentert årsmøte.


 

REGLER FOR "Varegga" Hjortevald.

1.Forholdet mellom storvaldet og jaktlag. Jegere, grunneiere og jaktlagene er bundet av vedtekter og regler for storvaldet og gruneigerlaget. Når det gjelder den praktiske gjennomføringen av jakta reguleres denne av det enkelte jaktlag.

 

 

2.Reaksjoner ved feilfellinger.

Hvert enkelt jaktlag er ansvarlig for at uttaket av hjort blir i samsvar med årlige tildeling gitt av styret. Eventuelle brudd som ikke kan rettes opp innenfor gitte tildeling eller rammene i avskytingsavtalen/bestandsplanen med kommunen skal svares for av det enkelte jaktlag som er årsak til bruddet. Gjentatte feilfellinger eller feilfellinger som blir sett på som grove av styret kan gi konsekvenser fra styret ref §16

Felling av flere dyr enn tildelt: Hvis det i et jaktlag felles flere dyr enn tildelt, skal jaktleder straks varsle valdansvarlig. Konsekvensene av feilfelling vil variere med hvor stor del av valdkvoten som er felt og handlingsrommet som er igjen i bestandsplanen.


a) Feilfelling på antall dyr skal så langt som mulig søkes rettet opp i samarbeid med andre jaktlag ved å byte dyr/fellingsløyver. Mottakerjaktlaget skal selv ta stilling til om de ønsker å overlate en av sine fellingsløyver for inneværende år - for så å få en tilsvarende tilbake året etter, eller om de ønsker å overta feilfelt dyr. Dersom et jaktlag ønsker å overta dyret, har de krav på hele dyret inklusiv anvendelig innmat, hud, gevir, etc. og fellingsavgift deles likt mellom skytter/jaktlag som feller og mottaker.


b) Hvis valdkvoten er overskredet skal lederen i storvaldet rapportere til kommunen. Felling av feil dyr: Felling av feil type dyr i et jaktlag skal korrigeres neste år.


3. Varsling og ettersøk av såret hjortevilt.

Hvert jaktlag er ansvarlig for varsling og ettersøk av påskutt eller såret vilt i henhold til hjorteviltforskriftene.

Jaktleder for aktuelt jaktlag har ansvaret for å gjennomføre ettersøket på riktig måte (dvs varsle nabojaktlag og evt nabovald), jaktleder kan delegere oppgaven til jeger hvis jeger finnes kompetent til oppgaven av jaktleder.

Ved ettersøk stoppe all jakt i det aktuelle jaktfeltet, jaktleder/delegert jeger vurderer om nærliggende/naturlige nabojaktfelt innenfor samme jaktlag og skal stoppes og bli en del av ettersøket.

 

Valdansvarlig skal varsles på sms når det blir vurdert til at det er behov for ettersøk, valdleder holdes oppdatert ved større endringer som at man går inn i nabovald og resultat av ettersøket.

 

En oppsummering av ettersøket sendes til valderleder på mail.

Det skal være lav terskel for å be om ettersøk og det skal ikke være konsekvenser for å be om ettersøk, det vil heller være konsekvenser om unnlater å be om ettersøk der det skulle vært utført. Men er det stor økning i ettersøkfrekvensen kan valdleder sammen med aktuell jaktleder se på om det er behov for tilltak etter bestemmelsene i §9 - Valdet skal være aktiv i arbeidet med å øke kunnskapen til medlemmene innenfor hjorteforvaltning og jaktutførelse.

 

 

4. Jaktsamarbeid


a) Jaktlagene står fritt til å bytte dyr og avtale vilkår for dette slik at uttaket er i samsvar med avskytingsplanen. Valdleder involveres i samtalene før byttet evt skjer. Avtalen registres skriftlig på mail nivå.

 

b) Ingen jaktlag kan jakte på andre jaktfelt mellom i storvaldet, med mindre dette er tatt opp og avtalt mellom de aktuelle jaktlagene.


c) Hvert jaktlag skal ha oppnevnt en jaktleder som er ansvarlig for jaktutøvelsen og oppgaver gitt av styret.

 

5. Rapportering

a) AIle dyr skal veies om mulig. Alder, kjønn, vekt og fellingsdato skal rapporteres. På mail og hjorteviltregisteret samme dag som fellingen skjer.


b) Uavhengig av hvilke avtaler som er gjort internt i jaktfelt eller mellom jaktfelt rapporteres dyr felt der de er felt og ikke hvor de var tildelt.


C) ved innsamling av organ iverksatt av viltmyndighetene/kommunen, skal styret informere jaktlagene, ved kjeveinnsamling samles dette inn hos jaktleder, ved hjerneprøver har jeger som felte dyret ansvar for innsendelse, andre former for innsamling vil det komme instruks fra styret hvordan dette håndteres.

 

6. Kontroll

Årsmøtet fatter etter forslag fra styret vedtak om kontrollordninger for felte dyr.

Jeger plikter å fremvise felte dyr, evt hode i 2 dager etter innmelding.

 

Jeger plikter til å fremlegge jegeravgift og storviltprøve til jaktleder før deltakelse på hjortejakt i valdet.

 

Jeger plikter til å fremlegge avtale med grunneier eller grunneier må bekrefte ved henvendelse fra jaktleder eller valdleder/styret.

 

 

Reglene er vedtatt årsmøte 2023 

 

Varegga Grunneigarlag

jakt og beiteforening

  Kort om lagets historie: 

Laget i sin nåværende form ble stiftet 18. desember 2012, og er etterfølgeren til Varegge gruneigerlag som ble stiftet 4. mars 1977. Som igjen er etterfølgeren til Fjellfredningsforeningen fra 3. april 1866, tinglyst 16. juni 1886. Grunneiere fra Sædalen i sør og til Jordalen i nord på begge sider av byfjellene stiftet foreningen for å beskytte beiteområdene mot tjuvbeiting.

Informasjon

Årsmøte Varegga Grunneigarlag i Kvinnebrakken Espeland Fangeleir onsdag 27. april kl. 19 00

Merkeliste sau

Etternavn

Fornavn

Telefon 1

Telefon 2

Øremerke

Aardal

Kjell


Oransje

Blindheim

Tone M


Blå/Rosa

Borge

Jarle


Grønn/Gul

Borgstein

Thomas


Rød/Blå

Borgstein

Krister


Rød/Blå

Bratland

Steffen


Blå

Havik

Svein


Grønn

Hjortland

Henriette


Blå/gul

Hjortland

Jarle M

Gul

Kronen

Idar


Rød/Gul

Kvamme

Gunnar


Grønn

Kvamme

Trond


Rød

Lavik

Torgeir


Grå

Myrdal

Eivind

Rød

Sjursæter

Atle


Oransje

Røssland

Gaute


Røde

Knutsen

Gunnar


Grønt

Fjeldberg

Monica

Dalen Gård

Rosa

Heggland

Anders

Dalen Gård

Rosa

Gorm Sture Stangeland 05.05.2020 21:33

Dersom Corona trusselen ligger bak oss til høsen 2020 ville det være ønskelig med småvilt jakt på Varegga.
Jeg er innforstått med at det er strenge regler.

Styret 11.09.2019 13:31

Man må være grunneier eller ha avtale med grunneier i valdet for å kunne jakte.
Varegga er et grunneigerlag jakt og beite forening som administrerer jakten i valdet. Grunneigarlaget eier ikke jaktløyvene det er grunneierne som eier jaktretten.

dalibor peranic 17.02.2019 19:41

Hei
Lurte hvordan og på hvilke måtte er det mulig å få tildelt hjorte jakt 2019,vi er 5 stk på jaktlag,og er på jakt etter tereng,hvilke kriterier må vi oppfyll

Nyeste kommentarer

29.08 | 11:50

Blir det jakt med hund i år 2022?

30.12 | 16:50

Man må være grunneier eller ha avtale med grunneier i valdet for å kunne ...

24.12 | 09:47

Mulig å leie hjortejakt/kjøpe jaktkort?

01.09 | 16:36

Flott at dere innfører dette tiltaket i et forsøk på å få opp fuglebestanden!